01. Nameless Pain
02. Destiny
03. Farewell
04. In Gaia's Price

Estilo: GOTHIC METAL
País: COLOMBIA